نیاز سنجی آموزش

مشاوره براي  مديران آموزش سازمانها

دپارتمان آموزشهاي سازماني مجتمع فني تهران جهت آشناسازي مديران آموزش سازمانها با فعاليتهاي نوين مديران ياددهنده و يادگيرنده، ارزيابي دوره هاي آموزشي، ارزيابي اثربخشي مديران و نياز سنجي و برنامه ريزي آموزشي با کادر علمي مجرب ( اساتيد دانشگاهها، مديران مجرب آموزش سازمانها)  توانايي خود را براي ارائه مشاوره به مديران آموزش اعلام مي دارد.

 

نيازسنجي و برنامه ريزي آموزشي براي سازمانها

دپارتمان آموزشهاي سازماني  جهت کاربردي کردن توسعه کارکنان و اثربخشي آموزشها ، اقدام به انجام فعاليتهاي تحقيقاتي و مشاوره در زمينه  آموزش سازماني  بشرح ذيل مي باشد :

o طراحي  برنامه استراتژيک آموزش سازمانها

o  نياز سنجي آموزشي سازمانها

o طراحي و تدوين مهارتهاي فني و تخصصي مطلوب و مورد نياز جهت افزايش بهره وري

o تعيين و مشخص کردن وضعيت موجود مهارتي و فني کارکنان در سطوح مختلف سازمان

o مشخص کردن محورهاي مورد نياز در ابعاد مهارتي،  مديريتي، فني و  روابط انساني

o  اجراي برنامه هاي آموزشي

o  تعيين منابع مورد نياز برنامه ريزي آموزشي

o  ارزيابي اثر بخشي برنامه هاي آموزشي

 

JoomShaper