قوانین انصراف

دانشجویان عزیز چنانچه به هر دلیلی درصدد حذف دوره یا انصراف ازشرکت در دوره ها می باشید مقررات مجتمع فنی در خصوص استرداد شهریه بشرح ذیل می باشد 

1-اگر درخواست انصراف پس از زمان ثبت نام تا قبل از شروع کلاس باشد 10% از کل شهریه دوره کسر می گردد.

توجه : در صورتیکه ثبت نام دانشجو مربوط به سال قبل باشد و سال بعد جهت استرداد شهریه مراجعه نمایند حتی در صورت شرکت نکردن در دوره بدلیل بسته شدن حساب های مالی موسسه در پایان هر سال هیچ مبلغی عودت نخواهد شد .

2- اگر در خواست انصراف پس از شروع کلاس باشد30% از کل شهریه دوره کسر می گردد.(حتی اگر دانشجو در کلاس شرکت نکرده باشد)

3- اگر در خواست انصراف پس از شروع یک پنجم دوره(20 % پس از شروع دوره) گذشته باشد هیچ مبلغی عودت نمی گردد.

4- در صورت انصراف دانش پذیر یا عدم تشکیل کلاس مبالغ متعلقه بصورت چک یا نقدی بر اساس ضوابط مجتمع و حداقل یک هفته بعد از تاریخ انصراف قابل پرداخت می باشد .

JoomShaper