تماس با دپارتمان ها

 

خط ویژه : 37 99 88 77

 

 

دپارتمان IT و فنی و مهندسی :  36 95 86 77

 

 

دپارتمان زبان های خارجی :   58 96 86 77

 

 

دپارتمان آموزشهای بین الملل: 37 99 88 77

 

 

دپارتمان زبان کودک و نوجوان: 16 97 86 77

 

 

دپارتمان ICT و رباتیک کودک و نوجوان :  16 97 86 77

 

 

دپارتمان علوم مالی و حسابداری : 37 99 88 77

 

 

 

 

 

JoomShaper