متخصص طراحی نرم افزار MCSD

 

 سی شارپ (#C) یک زبان برنامه نویسی قدرتمند و یکی از زبان هایی است که به وسیله چارچوب دات نت پشتیبانی می شود. با استفاده از سی شارپ می توانید برنامه های مختلفی مانند برنامه های تحت ویندوز و همچنین تحت وب ایجاد کنید.

MCSD

C# Programming

 • طول دوره:60 ساعت
 • کد درس: 132013126
 • درس پیش نیاز: آشنایی با کامپیوتر

 

 • معرفی برنامه نویسی و اهداف آن
 • معرفی فرآیند برنامه نویسی تجاری و اتوماسیون
 • معرفی تاریخچه زبانهای برنامه نویسی
 • بررسی مفهوم ساختیافتگی،شی گرائی و معرفی ارکان چهارگانه شی گرائی
 • معرفی مفهوم انتزاع،وراثت،چندگانگی،بسته بندی
 • معرفی ویژگی های زبان برنامه نویسی C# و قابلیت انتقال پذیری برنامه و مدیریت حافظه خودکار
 • معرفی مفهوم CLR
 • بررسی Code Compilation و Code Execution
 • بررسی MSIL
 • معرفی متغیر
 • معرفی ساختار حافظه و Stack و Heap
 • معرفی Value Type ها و Reference Type ها و روش تعریف متغیر
 • بررسی مدیریت حافظه خودکار و Garbage Collection
 • معرفی BCL و مفهوم namespace
 • بررسی ساختار کلی پروژه و نحوه کامپایل با CSC
 • معرفی Source Control و موارد استفاده از آن
 • مقایسه Git و TFS و ارائه مثال از روش استفاده از آنها
 • بررسی ساختارهای شرط،تصمیم و تکرار
 • معرفی مفهوم ساختمان داده و تفاوت انواع آنها از نظر ایستا،پویا،هنوع و غیر همنوع
 • تاثیر موارد در بازدهی و انعطاف پذیری ساختمان
 • معرفی آرایه های یک بعدی ،جند بعدی و دندانه ای و روش استفاده از آنها
 • بررسی توابع و انواع آنها
 • معرفی نکات مربوط به پارامترهای ورودی و حروجی
 • معرفی توابع بازگشتی
 • معرفی ابزارهای انتزاع مانند کلاس،ساختار،اینترفیس وenum
 • بررسی کامل ساختار کلاس و مفهوم وراثت صریح و ضمنی
 • یررسی متدهای به ارث رسیده از object و مفهوم virtual و override
 • بررسی Constructor و Destructor و نکات مربوطه
 • بررسی مفهوم static
 • بررسی نقش ToString() و Equals() و روش بازنویسی آنها و شکل ایجاد چندگانگی
 • بررسی فیلدها
 • بررسی operator ها
 • بررسی نقش Property و انواع آن و ایندکسر
 • بررسی delegate و event و انواع روشهای ارسال اطلاعات در رویداد
 • معرفی interface و موارد استفاده از آن
 • بررسی کلاسهای abstract
 • بررسی IO و کلاسهای مرتبط
 • بررسی خواندن و نوشتن فایل و روشهای مختلف پیاده سازی
 • معرفی Serialization و Deserialization و فرمتهای مختلف
 • معرفی Regular Expression و کاربردهای مختلف آن
 • بررسی Multi Threading و نکات مربوطه
 • بررسی ساختمان داده های Collection ومفهوم Generic
 • بررسی مدل .NET برای دسترسی به داده ها و مجموعه NET
 • بررسی روش Database First و Code First و مقایسه آنها
 • بررسی عملیات ویرایشی با روال و به صورت شی گرا
 • معرفی LINQ و پرس و جوهای معمول
 • پیاده سازی CRUD به عنوان نمونه

 

Web Client Development

 • این دوره مختص به فراگیران دوره MCSD می باشد
 • طول دوره : 30ساعت
 • کد درس:132027123
 • درس پیش نیاز: C# Programming
 • بررسی تفاوتهای وب سایت های ایستا و پویا
 • بررسی ملزومات طراحی و برنامه نویسی وب سایت ایستا
 • آشنایی با تگهای مطرح HTML
 • معرفی تفاوتهای HTML 5
 • معرفی CSS و روش استفاده از آن
 • بررسی انواع Selector ها
 • بررسی Attribute های پر کاربرد
 • معرفی Java Script و بررسی موارد مطرح در برنامه نویسی Java Script
 • معرفی BootStrap و روش استفاده از آن در وب سایت های پارسی
 • معرفی Framework های Java Script
 • بررسی jQuery و روش استفاده از آن
 • معرفی انواع Selector ها
 • بررسی jQueryUI
 • بررسی Library های متعدد شخصی توسعه یافته بر اساس jQuery
 • معرفی JSON و روش استفاده از آن
 • معرفی AngularJS
 • بررسی Directive ها
 • بررسی Module ها
 • بررسی Controller ها
 • بررسی Service ها

Microsoft ASP.net MVC

 • طول دوره :60 ساعت
 • کد درس:132027125
 • درس پیش نیاز:ترم 1 و 2 و SQL Server
 • معرفی MVC Design Pattern و مفهوم قسمتهای تشکیل دهنده ی آن
 • بررسی مزایای این الگو و مقایسه ی آن با روشهای قبلی
 • معرفی Data Flow بین قسمتها
 • معرفی نقش Model
 • بررسی قسمتها و تکنولوژی های مورد استفاده در View
 • معرفی Controller و نقش آن
 • معرفی Action ها و روش استفاده از آنها
 • بررسی انواع خروجی های Action
 • بررسی روشهای مختلف ایجاد View
 • معرفی زبان Razor
 • بررسی نوشتارهای مختلف Razor و روش استفاده از آن
 • معرفی HTML Helper
 • بررسی توابع ارائه شده در HTML Helper
 • مقایسه Razor با HTML Helper
 • بررسی بعضی از استثناهای Razor
 • روش ترکیب Razor با کدهای Client Side
 • بررسی GET و POST
 • بررسی انواع روشهای ارسال اطلاعات از View به Action
 • بررسی ViewBag
 • بررسی ViewData
 • بررسی Session و Application
 • بررسی QueryString
 • معرفی AntiForgeryToken
 • بررسی ورودی های Action
 • معرفی مفهوم Route
 • معرفی Route های از پیش تعریف شده
 • بررسی روش ایجاد Route جدید
 • معرفی NuGet و روش استفاده از آن
 • معرفی MVCAttributeRouting
 • بررسی NET Entity Data Model
 • معرفی روش استفاده از ORM
 • بررسی روشهای Database First و Code First
 • معرفی مفهوم Data Annotation
 • معرفی Migration و روش استفاده از آن
 • معرفی Attribute های مورد استفاده در Code First
 • مقایسه روشهای Code First و Database First
 • بررسی روش معرفی Model به View
 • بررسی نحوه استفاده از کلاس های Helper
 • معرفی جایگاه Client Side Code در View
 • استفاده از jQuery در View
 • استفاده از کتابخانه های کاربردی مبتنی بر jQuery
 • بررسی روش استفاده از AngularJS در View
 • معرفی Model Binding در AngularJS
 • پیاده سازی Ajax از طریق jQuery و AngularJS
 • بررسی روش استفاده از BootStrap در View
 • بررسی نقش Layout و روش استفاده از آن
 • معرفی RenderBody
 • معرفی RenderSection
 • معرفی Section ها و روش استفاده از آنها
 • معرفی Bundling
 • بررسی روش تولید Attribute و روش استفاده از آن مثلا در Authorization
 • معرفی PartialView
 • بررسی روش استفاده از PartialView ها با Ajax و بدون Ajax
 • معرفی Template ها و روش استفاده از آنها
 • معرفی ActionFilter
 • بررسی خروجی JsonResult
 • استفاده از Json در GET و POST
 • روش استفاده از Json در Client Side Code
 • بررسی خروجی ContentResult
 • بررسی خروجی FileContentResult
 • بررسی ملزومات اتعبارسنجی
 • بررسی Web API و روش استفاده از آن
 • بررسی روش توزیع سایت

 

Full stack C# developer

 

C# Windows Applications

 

 • طول دوره:50 ساعت
 • کد درس: 132027126
 • درس پیش نیاز: C# Programming
 • معرفی بستر برنامه نویسی دسکتاپ و مقایسه آن با سایر انواع برنامه ها و توصیف معایب و مزایا
 • تشریح ساختار برنامه های دسکتاپ
 • معرفی Windows Form ها و Component های استاندارد
 • معرفی تابع Main و نقش آن در برنامه های دسکتاپ
 • معرفی Startup Form و نحوه تنظیم آن
 • بررسی Run() و نقش آن در اجرای برنامه
 • بررسی روش ارسال آرگومان به برنامه
 • بررسی مفهوم “مبتنی بر رویداد
 • آشنایی با پنجره ها و ابزار کاربردی Visual Studio در برنامه نویسی دسکتاپ
 • بررسی انواع فرمها MDI و SDI و
 • بررسی انواع روشهای نمایش فرمها به صورت Modal و
 • بررسی کامپوننتهای استاندارد و روش تخصیص و دریافت اطلاعات
 • معرفی Container ها و روش استفاده از آنها و حذف و اضافه المان در حین اجرا
 • بررسی تفاوت انواع Container ها
 • معرفی Custom Control ها و انواع آنها
 • ارائه مثال های کاربردی از ایجاد کامپوننتها
 • بررسی روش تبادل اطلاعات بین فرمها
 • معرفی DataSource و روش استفاده از آن
 • معرفی NET
 • پیاده سازی دسترسی به اطلاعات به صورت Connected Data Access و Disconnected Data Access
 • )با توجه به اینکه برنامه های دسکتاپ قدیمی هستند و استفاده از این روش دسترسی به اطلاعات در این نوع برنامه ها معمول بوده)
 • پیاده سازی معماری چند لایه در برنامه دسکتاپ
 • استفاده از Grid،ComboBox،ListBox و و اتصال آنها به اطلاعات
 • بررسی روش استفاده از BindingSource
 • بررسی روش استفاده از BindingContext
 • بررسی روش استفاده از انواع دیالوگ ها مانند OpenFileDialog،FontDialog و
 • پیاده سازی Strongly Named Key
 • بررسی MultiThreading و روش حل مشکلات آن در برنامه های دسکتاپ
 • معرفی گرافیک و ارائه مثال
 • پیاده سازی گزارش
 • پیاده سازی Setup برای برنامه

 

(Windows Presentation Foundation(WPF

 

 • طول دوره : 40ساعت
 • کد درس:
 • درس پیش نیاز: ترم 1و SQL Server و بهتر است نسبت به وب هم آشنایی وجود داشته باشد.
 • معرفی WPF و اجزاء تشکیل دهنده آن و شرح مزایای استفاده از این ساختار
 • بررسی تفاوت برنامه نویسی لایه ای در WPF با سایر ساختارها
 • معرفی XAML و بررسی رابطه آن با XML
 • بررسی مفهوم Layout و شرح پیاده سازی UI
 • بررسی مفاهیم Dependency
 • معرفی مفهوم Rout و نقش آن در رویداد ها
 • معرفی کنترل ها و المانها
 • معرفی مفهوم Binding و روش استفاده از آن برای اتصال المانها به داده ها
 • معرفی دستورات مرتبط با WPF
 • معرفی منابع در پروژه های WPF
 • بررسی روش استفاده از Style ها و رسیدن به روشهای رفتاری خاص
 • شرح مختصر Drawing و Animation
 • بررسی و معرفی Shape
 • بررسی و معرفی Brush
 • بررسی و معرفی Transform
 • بررسی روش استفاده از Effect ها
 • بررسی روش پیاده سازی Animation
 • بررسی روش ایجاد Template و Custom Element
 • بررسی روش ایجاد Control Template
 • بررسی روش استقرار اطلاعات در المانها
 • بررسی Data View
 • بررسی و استفاده از List
 • بررسی روش استفاده از Grid و جزئیات آن
 • بررسی Tree و روش اتصال آن به اطلاعات
 • معرفی مفهوم Window و نقش آن در طراحی UI
 • بررسی مفهوم Page
 • معرفی Rich Control ها
 • بررسی روشهای Navigation
 • بررسی Menu ها و جزئیات آنها
 • بررسی Toolbar ها و جزئیات آنها
 • معرفی Ribbon و روش استفاده از آن
 • بررسی مختصر روش استفاده از صدا و تصویر
 • بررسی روش ایجاد فرمهای چاپی و فرآیند چاپ
 • بررسی روش تعامل با Windows Form ها
 • بررسی روش استفاده از سرویس ها و Web API ها
 • پیاده سازی Multi Threadin در برنامه
 • جمع بندی و پروژه عملی
JoomShaper