MS-Project

کی از محبوب ترین نرم افزارهای مدیریت پروژه نرم افزار MSP می باشد این نرم افزار به مدیران و کارشناسان پروژه کمک می کند تا بتوانند برای یک پروژه برنامه زمانبندی تهیه نمایند، همچنین این نرم افزار آنها را در تخصیص و تسطیح منابع و بودجه بندی به آنها کمک می کند.سپس با این نرم افزار می توان پیشرفت زمانی و فیزیکی واقعی فعالیت ها را وارد نمود تا بتوان آنها را با برنامه هدف مقایسه نمود و پی به انحرافات بوجود آمده در پروژه برد.

 

 • آشنايي با مباني مديريت پروژه
 • ساختار شکست کار (WBS)
 • آشنايي با محيط MSP
 • تقويم
 • وارد کردن فعاليتها
 • تعيين روابط بين فعاليت ها
 • تعريف منابع
 • تخصيس منابع
 • تسطيح منابع
 • Save Baseline
 • پيگيري پروژه
 • تنظيمات نماي MSP
 • Earned Value Management

 

JoomShaper