استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 2012

 

  • چهار چوب مديريت پروژه
  • چرخه حيات پروژه و سازمان
  • فرآيندهای مديريت پروژه
  • حوزه دانش مديريت پروژه
  • جمع بندی اصول مديريت پروژه

 

JoomShaper