SPSS I & II

دوره آموزش نرم افزار  (SPSS) اس پی اس اس

SPSS يك تجزيه كننده جامع و انعطاف پذير آماري و يك سيستم مديريت داده است. SPSS ميتواند داده ها را تقريباً از همه انواع فايلها بگيرد و از آنها در توليد گزارش هاي جدول بندي شده، نقشه ها، نقشه پخش/توزيع و روند/توسعه، آمارهاي توصيفي و تجزيه و تحليل آماري جريان پيچيده و رفتار مركب داده ها و ..... استفاده كند. نسخه ويندوزSPSS، يك برنامه كاربردي است كه تجزيه و تحليل هاي آماري را براي همه سطوح از كاربران بيش از پيش شهودي ميسازدفهرست هاي ساده و انتخاب كادرهاي گفتگو اين امکان را ميدهد تا تجزيه و تحليل هاي مركب و مخلوط را بدون نوشتن حتي يك خط قواعد دستوري، بوجود آوردويراستار داده هاي ساختاري SPSS مانند يك صفحه گسترده ي ساده و كارآمد سودمنديهائي جهت واردكردن داده ها و به اشتراك گذاشتن فايل هاي داده هاي شغلي ،عرضه مي كند. قصد مهم و كيفيت ارائه نقشه ها و طرح ها مي توانند به وجود آمده و ويرايش شوند. با استفاده از نظريه پرداز SPSS شما مي توانيد داده هاي خروجي را با بيشترين انعطاف پذيري ارائه نمائيد. نسخه ويندوز SPSS هم چنين قادر به خواندن پوشه هاي اطلاعاتي از يكي از انواع اشكال فايل ها شامل Excel-dBASE-Lotus-SAS and است.

 • مفاهیم و تعاریف
 • داده ، اندازه گیری ،شاخص
 • متغیر، فرضیه ، آماره ، پارامتر، جامعه و نمونه ، روش های نمونه گیری
 • آشنایی با ساختار نرم افزار SPSS
 • ورود داده ها و تعریف متغیرها
 • محاسبه و ترسيم جداول فراواني
 • محاسبه شاخص های آمار توصیفی
 • محاسبات توزيع نرمال و کجی و کشیدگی
 • آزمون های مقایسه میانگین ها
 • رسم نمودار در SPSS
 • آشنایی باروش های ناپارمتریک
 • آشنایی با ضرایب همبستگی
 • آشنایی با آزمون مجذور کای و شاخص های آماری وابسته به آن
 • آشنایی با روش های رگرسیون خطی ساده
 • آزمون فرض
 • محاسبات رگرسيونی
 • تحلیل واریانس
 •  تحلیل مسیر
 • مدل‌های علی
 • Validity
 • Relaibility
 • محاسبات تجزيه كلاستر
JoomShaper