متره و برآورد

سرفصل دوره : 

  • مقدمه و تعاريف
  • آشنائی با نقشه خوانی و بررسی اسناد و مدارک پيمان
  • تهيه و تنظيم ليست های متره و نحوه بر آورد
  • تهيه و تنظيم صورت وضعيت از اسناد و مدارک و صورتجلسات
  • نحوه محاسبه تعديل و ...
  • تشریح فصول تکمیلی فهرست بهاء ابنیه و بررسی مقدمه و آیتمهای آن و آشنائی با نحوه متره نمودن در قالب يک پروژه تکمیلی
JoomShaper