حسابداری

 حسابداری فنی است که با ارائه اصول و روشهای پذیرفته شده جهانی ، زبانی مشترکی را در زمینه ثبت ، طبقه بندی ، خلاصه کردن و تجزیه و تحلیل عاملاتی که جنبه مالی دارند پیشنهاد و اعمال می کند .با یادگیری این دوره ها شرکت کنندگان اصول و مفاهیم حسابداری آشنا شده و با کسب مجموعه ای از علوم نظری و عملی با استفاده از نرم افزارهای مربوطه توانایی بکارگیری ابزارهای حسابداری را بصورت ستی و رایانه ای جهت صدور اسناد، تهیه وتنظیم دفاتر مالی را داشته و همچنین تهیه گزارشات مالی را فراخواهند گرفت.

 حال بهتر است در رابطه با بعضی از دوره ها توضیحات بیشتری را در اختیارتان قرار دهیم.

حسابداری مالی خدماتی

دانشجویان پس از گذراندن دوره حسابداری مالی 1 قادر هستند چرخه حسابداری موسسات خدماتی را به طور کامل یعنی از ثبت در دفتر روزنامه تا تهیه تراز آزمایشی اختتامی  و کاربرگ انجام دهند. علاوه بر آن به طور جامع با حسابداری صندوق، بانک، تنخواه گردان و حسابهای دریافتنی واسناد دریافتنی و همچنین تهیه صورت مغایرت بانکی آشنا می گردند.

 

 حسابداری مالی بازرگانی

پس از گذراندن دوره حسابداری مالی 2 دانشجویان قادر خواهند بود چرخه کامل حسابداری موسسات بازرگانی را همراه با بحث انبار داری، رسید انبار، حواله انبار و تهیه کارتکس کالا را انجام دهند. درادامه بحث، حسابداری دارایی های ثابت و استهلاک و حسابداری سرمایه گذاری ما به طور کامل و جامع به هنر جویان گرامی آموزش داده خواهد شد.

 
حسابداری مالی مکانیزه 

در این دوره دانش پذیران به صورت عملی با یک نرم افزار پیشرفته حسابداری کار می کنند و کلیه اسناد موجود در حسابداری دستی را به صورت کامپیوتری با نرافزار رافع 8 سند می زنند. 

 

چرخه کامل شرکت های بازرگانی

در این دوره جامع و کاربردی، هنر جویان با انجام یک پروژه عملی و سیستمی در نرم افزار رافع 8 کد شامل تعریف کدینگ ، ثبت سند، گزارشگیری از نرم افزار و بستن حسابها در نرم افزار می باشد، قادر خواهند بود حسابداری موسسات کوچک را به عهده گیرند. و ودر پایان دوره صورتهای مالی پروژه ، اظهار نامه عملکرد و اظهاری نامه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و دفاتر رسمی پروژه با کمک هنرجویان عزیز تهیه می گردد. تاکید مهم در این دوره آشنایی دانشجویان با قوانین به روز کشور از جمله قانون مالیات های مستقیم، قانون کار، قانون تجارت و استانداردهای حسابداری ایران می باشد. 

 

JoomShaper