اصطلاحات کاربردی در کلاسهای انگليسی

FARSI

ENGLISH

No

معادل کلمه ......به انگليسی چه می شود؟

What is the word for ……in English?

1

چگونه می توانم.....را به انگليسیبگويم؟

How can I say ……in English?

2

اين کلمه چگونه تلفظ می شود؟

How is this word pronounced?

3

آن کلمه چگونه نوشته می شود؟

How is that word spelled?

4

حالا بايد چه کاری انجام دهم؟

What should I do now?

5

می توانم شروع به خواندن کنم؟

Can I start reading?

6

می توانم فارسی صحبت کنم؟

Can I speak in Persian?

7

می توانم بعد از کلاس با شما صحبت کنم؟

Can I talk to you after the class?

8

می توانم يک سوال بپرسم؟

Can I ask a question?

9

می شود لطفا آنرا تکرار کنيد؟        

Can you please repeat that?

10

می شود لطفا آنرا تکرارکنيد؟                

Can you please say that again?

11

می شود لطفا دوباره آنرا تلفظ کنيد؟ 

Can you please pronounce it again?

12

می شود لطفا مجددا آن کلمه راهجی کنيد؟

Can you please spell the word again?

13

معنی آن کلمه مجددا چيست؟

What is the meaning of the word again?

14

درست گفتم؟ / درست نوشتم؟

Am I right?

15

می شود کلاس را  يک دقيقه ترک کنم؟

Sorry, can I leave the class for a minute?

16

بگويم يا بنويسم؟

Should I say it or write it?

17

چه تعداد لغتی بايد بنويسم؟

How many words should I write?

18

چه تعداد جمله بايد باشد؟

How many sentences should this be?

19

اين جمله رسمی است؟

Is this sentence formal?

20

اين اصطلاح غير رسمی است؟

Is this idiom informal?

21

نمی دانم چه بگويم.

I don't know what to say.

22

نمی دانم چگونه آن را بگويم.

I don't know how to say it.

23

می شود به من کمک کنيد تا شروع کنم؟

Can you help me to start?

24

می شود من را راهنمايي كنيد ؟

Can you give me some hints?

25

چطور می توانم .....را به انگليسیبگويم؟

How can I say …….in English?

26

برای اين تمرين چقدر زمان داريم؟

How much time do we have for this exercise?

27

چه ساعتی کلاس تمام میشود؟

What time does the class finish?

28

ممکنه بيرون برم؟

May I go out?

29

ممکنه بيام تو؟

May I come in?

30

JoomShaper