برترین برند آموزشی کشور در همایش طرح ملی سپاس

دوره های در حال شروع

معرفی دپارتمان های آموزشی

دپارتمان علوم مهندسی

با طی دوره های تخصصی و مهارتی در مرکز آموزشهای ICT مجتمع فنی تهران با دنیای IT همگام باشید.

برق و الکترونیک

با طی دوره های تخصصی و مهارتی در مرکز آموزشهای ICT مجتمع فنی تهران با دنیای IT همگام باشید.

دپارتمان IT

با طی دوره های تخصصی و مهارتی در مرکز آموزشهای ICT مجتمع فنی تهران با دنیای IT همگام باشید.

دپارتمان زبان های خارجی

با طی دوره های تخصصی و مهارتی در مرکز آموزشهای ICT مجتمع فنی تهران با دنیای IT همگام باشید.

ICT کودک و نوجوان و رباتیک

با طی دوره های تخصصی و مهارتی در مرکز آموزشهای ICT مجتمع فنی تهران با دنیای IT همگام باشید.

سینمای دیجیتال - عکاسی

با طی دوره های تخصصی و مهارتی در مرکز آموزشهای ICT مجتمع فنی تهران با دنیای IT همگام باشید.

معماری و دکوراسیون داخلی

با طی دوره های تخصصی و مهارتی در مرکز آموزشهای ICT مجتمع فنی تهران با دنیای IT همگام باشید.

علوم حسابداری و مالی و بورس

با طی دوره های تخصصی و مهارتی در مرکز آموزشهای ICT مجتمع فنی تهران با دنیای IT همگام باشید.

سازمان های طرف قرارداد در دوره های سازمانی مجتمع فنی تهران